What is oreiro natalia definition
Real name: Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourié. Biography of Natalia Oreiro & facts.

Helpful?

Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourié aka Natalia biography

Name: Natalia
Surname: Oreiro
Natalia Oreiro birth name: Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourié
Natalia Oreiro birthday: 1977-05-19
Nickname:
Natalia Oreiro home town: Montevideo, Uruguay.
Natalia Oreiro assets:
Natalia Oreiro vices:
Natalia Oreiro height: 173 cm
Natalia Oreiro job: Actress, Singer, Model.
Natalia Oreiro hobbies
Natalia Oreiro ethnicity
Natalia Oreiro breast size34
Natalia Oreiro waist size23
Natalia Oreiro hips size35
Natalia Oreiro mottoNatalia Oreiro

Natalia Oreiro Who was Natalia Marisa Oreiro Iglesias Poggio Bourié aka Natalia Oreiro life in Who is / biography O .